درب لابی

درب های لابی که عمدتا یا به صورت دولنگه یا به صورت یک و نیم لنگه می باشد.این درب ها هم به صورت شیشه خور و هم به صورت بدون شیشه قابل تولید می باشد.درب های لابی حد اکثر تا عرض 220 متر را نیز می تواند در حالت دو لنگه جوابگو باشد و در حالت یک ونیم لنگه تا عرض 150 متر را جوابگو خواهد بود.