نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

این بخش به نمایشگاه های صنعت ساختمان برگزار شده در تهران و اسپانسرینگ طلایی نمایشگاه بین المللی توسط شرکت افرا درب اختصاص دارد.