ابعاد سفارشی

با توجه به اینکه بسیاری از درب های پیش ساخته وارداتی - ترک و چینی- ابعاد استاندارد دارند و چارچوب ها و فریم های موجود اغلب غیر استاندارد می باشند ، این شرکت درب را مطابق ابعاد سفارشی شما،بدون دریافت هرگونه هزینه اضافی،خواهد ساخت.

شرکت افرا با توان علمی و فنی که در زمینه تولید دربهای ضد سرقت و ضد حریق و اتاقی دارد.می تواند با توجه به نظر کارشناس متناسب با ابعاد هر چارچوب  وبرای هر ساختمانی (چه نوساز باشد و چه قدیمی ساز باشد) درب ضد سرقت و ضد حریق و همچنین درب اتاقی تولید کند.ابعاد سفارشی بدون هیچ گونه اضافه بهایی برای مشتری تهیه و تولید می گردد که مهمترین مزیت آن جلوگیری از تخریب و کثیف کاری در ساختمان می باشد زیرا دقیقا طبق ابعاد مشتری دربها تولید می گردد و دلیلی برای تخریب وجد نخواهد داشت.